لغات مشابه
calcimeter : آهک سنج

calcination : تکليس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: