لغات مشابه
calibrated airspeed : علوم هوايى : سرعت کاليبره شدن

calibrated altitude : علوم نظامى : ارتفاع تنظيم شده هواپيما

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: