لغات مشابه
calibrating standard : علوم مهندسى : تنظيم شده به صورت استاندارد

calibration : درجه بندي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: