لغات مشابه
calibration : درجه بندي

calibration capacitor : علوم مهندسى : خازن کاليبراسيون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: