لغات مشابه
capital market : بازرگانى : بازار سرمايه

capital movement : بازرگانى : حرکت سرمايه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: