لغات مشابه
capital movement : بازرگانى : حرکت سرمايه

capital net worth : بازرگانى : دارائى خالص سرمايه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: