لغات مشابه
capital net worth : بازرگانى : دارائى خالص سرمايه اى

capital offence or crime : قانون ـ فقه : گناه مستوجب اعدام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: