لغات مشابه
capital offence or crime : قانون ـ فقه : گناه مستوجب اعدام

capital outflow : بازرگانى : خروج سرمايه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: