لغات مشابه
carbon holder : الکترونيک : پايه کربن

carbon microphone : الکترونيک : ميکروفون زغالى

carbon monoxide : مونو اکسيد کربن

carbon paper : کاغذ کاربن , برگردان

carbon pile regulator : الکترونيک : ناظم کربنى

carbon resistor : الکترونيک : مقاومت کربنى

carbon rheostat : الکترونيک : رئوستاى کربنى

carbon ribbon : نوار کاربني

carbon seal : علوم هوايى : وسيله اى مقاوم در برابر گرما که در موتورهاى توربينى براى جلوگيرى از خروج يا نشت روغن از محفظه ياتاقان بکار ميرود

carbon steel : علوم هوايى : فولاد کربن يا فولاد سخت

carbon tape : نوار کاربني

carbon tracking : علوم هوايى : باقيمانده بسيار ناچيز کربن که در اثر تخليه الکتريکى در داخل دينام دلکو يا محفظه شمع باقى ميماند

carbon arcwelding : عمران : جوش قوسى بوسيله کربن

carbon chain polymer : شيمى : بسپار زنجير کربنى

carbon pile voltage regulator : علوم هوايى : تنظيم کننده ولتاژ زغالى

carbon zinc cell : علوم هوايى : پيل اوليه قابل حمل

carbonado : )pl.carbonados carbonadoes(قطعه گوشت کباب کرده( با ذغال)،نوعى الماس کدر،کباب کردن ،زخم زدن

carbonat : کاربنات

carbonate of soda : کاربنات دوسود

carbonation : عمل اميختن با،بصورت کربنات( درامدن)

carbonic : زغالى

carbonic acid gas : گازاسيد کربونيک

carboniferous : ذغال دار،ذغال خيز

carbonification : زيست شناسى : ذغالى شدن

carboning a lamp : الکترونيک : کربن گذارى لامپ

carbonitride : علوم مهندسى : کربونيزه کردن

carbonization : زغالش

carbonyl : شيمى : کربونيل

carbonyl group : شيمى : گروه کربونيل

carborane : شيمى : کربوران

carborizing : علوم هوايى : کربنيزه کردن

carborundum brick : عمران : اجر کاربوراندوم

carboxyl terminus : شيمى : کربوکسيل انتهايى

carboxylic group : شيمى : کروه کربوکسيلى

carbuncle : ياقوت آتشي , شب چراغ

carbuncled : )=carbuncular(مزين به ياقوت قرمز،مرضع ،دمل دار

carbuncular : گنده تاولى ،کورکى

carburator restricter plate : ورزش : صفحه فلزى روى کاربوراتور براى کاستن هواى ورودى در اتومبيل

carburet(t)or : ناقل سوخت واکسيژن

carbureted steel : شيمى : پولاد کربن دار

carburetion : عمل ترکيب باذغال

carburetor : کاربوراتور , سوخت آما

carburetor adjustment : علوم مهندسى : تنظيم کاربراتور

carburetor air : علوم مهندسى : هواى کاربراتور

carburetor choke : علوم هوايى : ساسات

carburetor engine : علوم مهندسى : موتور کاربراتوردار

carburetor float : علوم مهندسى : شناور کاربراتور

carburetor icing : علوم هوايى : کاهش ناگهانى دما و احتمالا ايجاد بلورهاى يخ در اثر کاهش فشار در لوله ونتورى

carburetor jet : سوخت پاش

carburetor tickler : علوم مهندسى : پاک کننده لوله هاى کاربراتور

carburetter : علوم مهندسى : کاربراتور

carburizing : علوم هوايى : گرم کردن قطعات فولادى ماشين شده در اتمسفر قوى از گازهاى هيدروکربن

carburizing flame : علوم هوايى : شعله اکسى استيلن که مقدار استيلن در ان زياد است

carburizing pot : علوم مهندسى : ظرف بارگيرى

carcanet : زنجيرطلاياگردن بند ويا طوق طلا

carcas : زيست شناسى : مردار

carcass : لاشه , جيفه

carcassing : معمارى : اسکلت سازى

carcassing timber : معمارى : الوار

carcaturist : کاريکاتورنگار

carcinogen : سرطانزا

carcinogenesis : توليد سرطان

carcinogenic : سرطان زا

carcinology : سخت پوست شناس ،(طب )علم سرطان شناسى ،(ج.ش ).خرچنگ شناسى

carcinoma : اماس سرطانى ،سرطان

card : شانه کردن , کارت

card aligner : هم تراز کننده کارت

card bed : بستر کارتها

card cage : کامپيوتر : محفظه کارت

card column : ستون کارت

card face : رويه کارت

card field : ميدان کارت

card file : پرونده کارتى

card format : قالب کارت

card guide : راهنماى کارت

card hopper : ناودان کارت

card jam : گير کردن کارت

card loader : کارت بارکن

card player : ورقباز

card playing : ورق بازي

card rack : طاقچه کارت , جاي کارت

card reader : کارت خوان

card reproducer : کامپيوتر : توليدکننده دوباره کارت

card row : سطر کارت

card system : سيستم کارتي

card to disk converter : کامپيوتر : مبدل کارت به ديسک

card verification : کامپيوتر : بازبينى کارت

card verifier : بازبين کارت

card board : مقواى نازک

card sorting test : روانشناسى : ازمون دسته بندى برگه ها

cardamine : بولاغ اوتى ،تره کوهى

cardamom : هل

cardanic suspension : علوم مهندسى : تعليق کاردان

cardboard : مقواي نازک , مقوا

cardboard box : جعبه مقوايي

cardbord cavalier : پهلوان پنبه

carden joint : قفل کاردان

carden shaft : کاردان

carder : پنبه زن ،پشم زن

cardi : )=cardio- =cardia-(کلمات پيشوندى بمعنى> دل < يا> قلب < است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی copula , معنی copulate , معنی copulative , معنی copulatory , معنی copy , معنی copy (fair) , معنی copy (rough) , معنی copy book , معنی copy book (= letter book) , معنی copy editing , معنی copy fitting , معنی copy holder , معنی copy machining , معنی copy maker , معنی copy of his letter is here with enclosed , معنی copy plot , معنی copy book , معنی copycat , معنی copyhold , معنی copying , معنی copying ink , معنی copying press , معنی copyist , معنی copyreader , معنی copyright , معنی copyright reserved , معنی copyslip , معنی coquet , معنی coquetry , معنی coquette , معنی coquetting , معنی coquettish , معنی coquettishly , معنی coquettishness , معنی coquille , معنی coracle , معنی coracoid , معنی coral , معنی coral island , معنی coral pink , معنی coral rubber , معنی coral reef , معنی coraline , معنی coralliferous , معنی coralline , معنی corallite , معنی coralloid , معنی corals , معنی coram , معنی coram judice , معنی coram non judice , معنی coram popula , معنی corbeil , معنی corbeling , معنی corbelling , معنی corbie , معنی corbie gable , معنی corbie steps , معنی cord , معنی cord pulley , معنی cord twister , معنی cord drill , معنی cord twisting , معنی cordate , معنی corded , معنی corded cloth , معنی cordelia , معنی cordial , معنی cordiality , معنی cordially , معنی cordiform , معنی cordite , معنی cordless , معنی cordlike , معنی cordoba , معنی cordovan , معنی cords , معنی corduroy , معنی cordwain , معنی cordwainer , معنی cordwainery , معنی cordy , معنی core , معنی core baking oven , معنی core barrel , معنی core binder , معنی core blowing equipment , معنی core box , معنی core drill ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز