لغات مشابه
carbon monoxide : مونو اکسيد کربن

carbon paper : کاغذ کاربن , برگردان

carbon pile regulator : الکترونيک : ناظم کربنى

carbon resistor : الکترونيک : مقاومت کربنى

carbon rheostat : الکترونيک : رئوستاى کربنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: