معنی carbon steel

carbon steel
علوم هوايى : فولاد کربن يا فولاد سخت
کلمات مشابه

carbon tape : نوار کاربني

carbon tracking : علوم هوايى : باقيمانده بسيار ناچيز کربن که در اثر تخليه الکتريکى در داخل دينام دلکو يا محفظه شمع باقى ميماند

carbon arcwelding : عمران : جوش قوسى بوسيله کربن

carbon chain polymer : شيمى : بسپار زنجير کربنى

carbon pile voltage regulator : علوم هوايى : تنظيم کننده ولتاژ زغالى

carbon zinc cell : علوم هوايى : پيل اوليه قابل حمل

carbonado : )pl.carbonados carbonadoes(قطعه گوشت کباب کرده( با ذغال)،نوعى الماس کدر،کباب کردن ،زخم زدن

carbonat : کاربنات

carbonate of soda : کاربنات دوسود

carbonation : عمل اميختن با،بصورت کربنات( درامدن)

carbonic : زغالى

carbonic acid gas : گازاسيد کربونيک

carboniferous : ذغال دار،ذغال خيز

carbonification : زيست شناسى : ذغالى شدن

carboning a lamp : الکترونيک : کربن گذارى لامپ

carbonitride : علوم مهندسى : کربونيزه کردن

carbonization : زغالش

carbonyl : شيمى : کربونيل

carbonyl group : شيمى : گروه کربونيل

carborane : شيمى : کربوران

carborizing : علوم هوايى : کربنيزه کردن

carborundum brick : عمران : اجر کاربوراندوم

carboxyl terminus : شيمى : کربوکسيل انتهايى

carboxylic group : شيمى : کروه کربوکسيلى

carbuncle : ياقوت آتشي , شب چراغ

carbuncled : )=carbuncular(مزين به ياقوت قرمز،مرضع ،دمل دار

carbuncular : گنده تاولى ،کورکى

carburator restricter plate : ورزش : صفحه فلزى روى کاربوراتور براى کاستن هواى ورودى در اتومبيل

carburet(t)or : ناقل سوخت واکسيژن

carbureted steel : شيمى : پولاد کربن دار

carburetion : عمل ترکيب باذغال

carburetor : کاربوراتور , سوخت آما

carburetor adjustment : علوم مهندسى : تنظيم کاربراتور

carburetor air : علوم مهندسى : هواى کاربراتور

carburetor choke : علوم هوايى : ساسات

carburetor engine : علوم مهندسى : موتور کاربراتوردار

carburetor float : علوم مهندسى : شناور کاربراتور

carburetor icing : علوم هوايى : کاهش ناگهانى دما و احتمالا ايجاد بلورهاى يخ در اثر کاهش فشار در لوله ونتورى

carburetor jet : سوخت پاش

carburetor tickler : علوم مهندسى : پاک کننده لوله هاى کاربراتور

carburetter : علوم مهندسى : کاربراتور

carburizing : علوم هوايى : گرم کردن قطعات فولادى ماشين شده در اتمسفر قوى از گازهاى هيدروکربن

carburizing flame : علوم هوايى : شعله اکسى استيلن که مقدار استيلن در ان زياد است

carburizing pot : علوم مهندسى : ظرف بارگيرى

carcanet : زنجيرطلاياگردن بند ويا طوق طلا

carcas : زيست شناسى : مردار

carcass : لاشه , جيفه

carcassing : معمارى : اسکلت سازى

carcassing timber : معمارى : الوار

carcaturist : کاريکاتورنگار

carcinogen : سرطانزا

carcinogenesis : توليد سرطان

carcinogenic : سرطان زا

carcinology : سخت پوست شناس ،(طب )علم سرطان شناسى ،(ج.ش ).خرچنگ شناسى

carcinoma : اماس سرطانى ،سرطان

card : شانه کردن , کارت

card aligner : هم تراز کننده کارت

card bed : بستر کارتها

card cage : کامپيوتر : محفظه کارت

card column : ستون کارت

card face : رويه کارت

card field : ميدان کارت

card file : پرونده کارتى

card format : قالب کارت

card guide : راهنماى کارت

card hopper : ناودان کارت

card jam : گير کردن کارت

card loader : کارت بارکن

card player : ورقباز

card playing : ورق بازي

card rack : طاقچه کارت , جاي کارت

card reader : کارت خوان

card reproducer : کامپيوتر : توليدکننده دوباره کارت

card row : سطر کارت

card system : سيستم کارتي

card to disk converter : کامپيوتر : مبدل کارت به ديسک

card verification : کامپيوتر : بازبينى کارت

card verifier : بازبين کارت

card board : مقواى نازک

card sorting test : روانشناسى : ازمون دسته بندى برگه ها

cardamine : بولاغ اوتى ،تره کوهى

cardamom : هل

cardanic suspension : علوم مهندسى : تعليق کاردان

cardboard : مقواي نازک , مقوا

cardboard box : جعبه مقوايي

cardbord cavalier : پهلوان پنبه

carden joint : قفل کاردان

carden shaft : کاردان

carder : پنبه زن ،پشم زن

cardi : )=cardio- =cardia-(کلمات پيشوندى بمعنى> دل < يا> قلب < است

cardia : )=cardio- =cardi-(کلمات پيشوندى بمعنى> دل < يا> قلب < است

cardiac : فم المعدي

cardiac arrest : ايست قلبي

cardiac cycle : ورزش : چرخه قلبى

cardiac dyspnea : ورزش : تنگ نفسى قلبى

cardiac impulse : ورزش : تکانه قلبى

cardialgia : دردياسوزش قلب ،دردفم معده

cardialgy : دردياسوزش قلب

cardigan : پارچه ژاکت

cardinal : کاردينال , عدداصلي

معنی carbon steel به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی