لغات مشابه
carboxylic group : شيمى : کروه کربوکسيلى

carbuncle : ياقوت آتشي , شب چراغ

carbuncled : )=carbuncular(مزين به ياقوت قرمز،مرضع ،دمل دار

carbuncular : گنده تاولى ،کورکى

carburator restricter plate : ورزش : صفحه فلزى روى کاربوراتور براى کاستن هواى ورودى در اتومبيل

carburet(t)or : ناقل سوخت واکسيژن

carbureted steel : شيمى : پولاد کربن دار

carburetion : عمل ترکيب باذغال

carburetor : کاربوراتور , سوخت آما

carburetor adjustment : علوم مهندسى : تنظيم کاربراتور

carburetor air : علوم مهندسى : هواى کاربراتور

carburetor choke : علوم هوايى : ساسات

carburetor engine : علوم مهندسى : موتور کاربراتوردار

carburetor float : علوم مهندسى : شناور کاربراتور

carburetor icing : علوم هوايى : کاهش ناگهانى دما و احتمالا ايجاد بلورهاى يخ در اثر کاهش فشار در لوله ونتورى

carburetor jet : سوخت پاش

carburetor tickler : علوم مهندسى : پاک کننده لوله هاى کاربراتور

carburetter : علوم مهندسى : کاربراتور

carburizing : علوم هوايى : گرم کردن قطعات فولادى ماشين شده در اتمسفر قوى از گازهاى هيدروکربن

carburizing flame : علوم هوايى : شعله اکسى استيلن که مقدار استيلن در ان زياد است

carburizing pot : علوم مهندسى : ظرف بارگيرى

carcanet : زنجيرطلاياگردن بند ويا طوق طلا

carcas : زيست شناسى : مردار

carcass : لاشه , جيفه

carcassing : معمارى : اسکلت سازى

carcassing timber : معمارى : الوار

carcaturist : کاريکاتورنگار

carcinogen : سرطانزا

carcinogenesis : توليد سرطان

carcinogenic : سرطان زا

carcinology : سخت پوست شناس ،(طب )علم سرطان شناسى ،(ج.ش ).خرچنگ شناسى

carcinoma : اماس سرطانى ،سرطان

card : شانه کردن , کارت

card aligner : هم تراز کننده کارت

card bed : بستر کارتها

card cage : کامپيوتر : محفظه کارت

card column : ستون کارت

card face : رويه کارت

card field : ميدان کارت

card file : پرونده کارتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: