لغات مشابه
case of need : بازرگانى : مباشر

case sensitive : کامپيوتر : حساس نسبت به بزرگ يا کوچک بودن حرف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: