لغات مشابه
cash box : دخل پول

cash budget : بازرگانى : بودجه نقدى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: