لغات مشابه
cash capital : بازرگانى : سرمايه نقدى

cash deficit : قانون ـ فقه : کسر صندوق

cash dividened : قانون ـ فقه : سود نقدى

cash items : قانون ـ فقه : اسناد تنخواه گردان

cash loan : وجه دستي

cash nexus : بازرگانى : رابطه نقدى

cash on delivery (cod) : بازرگانى : پرداخت نقدى به مجرد تحويل کالا

cash plans : قانون ـ فقه : طرح پرداختهاى نقدى

cash prompt : بازرگانى : نقد فورى

cash ratio : بازرگانى : نسبت نقدينگى

cash register : ماشين صندوقداري , صندوق

cash rent : بازرگانى : اجاره نقدى

cash sale : قانون ـ فقه : بيع نقد،فروش نقدى

cash office : (دايره )صندوق ،تحويل خانه

cashew : درخت بلارد،قرص کمر

cashew nut : بلارد

cashier : صندوقدار , تحويلدار

cashmere : ترمه

cashoo : کات هندى

casing : لوله محافظ , لوله جداري

casino : قمارخانه , کازينو

cask : چليک

casket : صندوق ياتابوت

Caspian : خزر

caspian sea : بحر خزر

casque : کلاه خود،ترک

casquet : کلاه خودسبک وباز،کاسکت ،سرپوش

casrd random access memory : کامپيوتر : حافظه دستيابى تصادفى کارت

cassava : آرد مانيوک , نشاسته کاساو

casse : گاس

casserole : نوعى غذاى مرکب از گوشت وارد،ظرف خوراک پزى سفالى ياشيشه اى

cassette : کاست

cassette recorder : کامپيوتر : دستگاه ضبط کاست

cassette tape : کامپيوتر : نوار کاست

cassi mere : پارچه پشمى جناغى مردانه

cassia : (گ.ش ).سنا،پرک هندى ،درخت فلوس

cassini division : نجوم : شکاف کاسينى

cassion discase : علوم هوايى : تغييرات عصبى ناشى از کاهش فشار محيط در ارتفاع بالاتر از يک يا دو اتمسفر

cassiterite : (مع ).سنگ قلع ،معدن قلع ،اکسيد قلع طبيعى

cassock : دلق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: