لغات مشابه
cash capital : بازرگانى : سرمايه نقدى

cash deficit : قانون ـ فقه : کسر صندوق

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: