لغات مشابه
catch penny : قانون ـ فقه : قابل تبديل به پول

catchall : هزاربيشه

catcher space : الکترونيک : فضاى اوسيلاسيون زاى

catchfly : درخت مگس گير

catching belt : علوم مهندسى : کمربند ايمنى

catching glove : ورزش : دستکش دروازه بان

catchment area or basim : حوضه

catchpenny : تله پول

catchpole : مامور اخذ ماليات ،باج گير

catchup : )=catsup & ketchup(سوس گوجه فرنگى

catchweed : علف ماست ،رشدوک ،گورکک

catchword : کلمه راهنما،کلمه سرصفحه براى جلب توجه( درفرهنگ ومانند ان)،تکيه سخن ،مفتاح کلام

catchy : گيرنده ،جاذب

cate : (درجمع )خواربار،سورسات ،اغذيه لذيذ

catechesis : )pl.catecheses(تعاليم مذهبى شفاهى ،کتاب تعليمات دينى

catechetic : وابسته به تعاليم مذهبى

catechetical : مبنى براموزش زبانى ازراه پرسش وپاسخ

catechetics : فن اموزش اصول دين بوسيله پرسش مسئله گويى

catechisation : تعليم واموزش( اصول دين )از راه سئوال وجواب

catechise : تعليم دادن( اصول دين )از راه پرسش ،از راه پرسش ياد دادن

catechism : پرسش نامه مذهبى ،کتاب سوال وجواب دينى ،تعليم ودستور مذهبى

catechist : اموزنده ( مسائل دينى ) از راه پرسش ،مسئله گو

catechization : تعيم واموزش( اصول دين )از راه سئوال وجواب

catecholamines : روانشناسى : کاته کولامينها

catechu : (گ.ش ).کاد هندى

catechumen : (در کليساى مسيحى )نو اموز تعاليم مسيحيت

categoric : قاطع ،حتمى ،جزمى ،قياسى ،قطعى ،(من ).مطلق ،بى قيد،بى شرط

categorical : ردهاي

categorical imperative : روانشناسى : امر مطلق

categorically : بطور قاطع يا قطعى ،مطلقا`

categorization : رستهبندي , رده بندي , طبقه بندي

categorize : خانه خانه کردن , رسته بندي کردن , رده بندي کردن

category : رسته , سنخ , رده , سلک , مقوله , طبقه

catenarian : زنجيرى

catenate : چون دانه هاى زنجير،مسلسل کردن ،پيوستن ،متصل کردن ،الحاق کردن

catenulate : داراى شکل زنجيرى ،زنجيروار،مسلسل

cater : خواربار رساندن

cater cousin : دوست صميمى

cateran : اهل مناطق مرتفع ،دزد

catercorner : بطور مورب ،کج

caterer : سورسات چي

caterpillar : کرم صدپا،تراکتور زنجيرى ،بشکل کرم صد پا حرکت کردن

caterpillar buldozer : علوم مهندسى : بولدوزر کاترپيلار

caterpillar gate : معمارى : دريچه چرخ زنجيرى

caterpillar tractor : علوم مهندسى : تراکتور کاترپيلار

caterpillar truck : معمارى : خودرو هزارپا

caterwaul : جيغ کشيدن( مانند گربه)،صداى شيون گربه

cates : چيزهاى لذيذ،خوراکى

catfish : گربه ماهى

catfooted : پاگربه اى ،نرم رو

catforming : شيمى : تبديل با کاتاليزور

catgut : زه ،روده گربه وغيره که براى بخيه زدن درجراحى بکار ميرود

cathartic : مسهل ،تصفيه کننده ،روانپاکساز

cathartic method : روانشناسى : روش پالايشى

cathay : ختا

cathect : تحريک شهوانى کردن

cathectic : شهواني شده

cathedra : کرسى ،مسند

cathedral : کليسا

cathedratic : وابسته بکرسى بامقام اسقفى

catherine wheel : پنجره گردپره دار،يکجورچرخ وفلک دراتشبازى

catheter : علوم پزشکی : کاتتر (کتتر) ، کاتتر ها لوله هایی نازک بلند و قابل انعطاف هستند که کاربرد های فراوانی در علم پزشکی دارند از جمله در آنژیوگرافی ، آنزیوپلاستی ، ارولوژی، گوارش، سیستم عصبی، و برنامه‌های کاربردی چشمی.

catheterize : ميل زدن

cathetometer : شيمى : کاتتومتر

cathment area : زيست شناسى : ابخيز

cathod ray tube : روانشناسى : لوله پرتو کاتدى

cathode : قطب مني

cathode (potential) fall : الکترونيک : افت فشار کاتد

cathode border : الکترونيک : مرز کاتد

cathode dark space : الکترونيک : فضاى تاريک کاتد

cathode follower : الکترونيک : فزون ساز کاتدى

cathode glow : الکترونيک : فضاى روشن کاتد

cathode heating time : الکترونيک : مدت گرم سازى کاتد

cathode pay tube : لامپ با اشعه کاتدى

cathode protection : علوم هوايى : حفاظت کاتدى

cathode ray tude : علوم هوايى : لوله اشعه کاتدى

cathode ray tuning indicator : الکترونيک : لامپ ميزان نما

cathode region : الکترونيک : پهنه کاتد

cathode spot : الکترونيک : لکه کاتدى

cathode sputtering : الکترونيک : کاتد پرانى

cathode ray oscillograph : علوم مهندسى : موج نگار

cathodic : (فيزيک )وابسته به قطب منفى ياکاتد

cathodic pickling : شيمى : قطعه شوى کاتدى

cathodogeaph : پرتونگار،بوسيله پرتومجهول عکس برداشتن از

cathodoluminescence : الکترونيک : لومينانس کاتدى

Catholic : کاتوليک , بلند نظر

catholicism : اصول مذهب کاتوليکى

catholicity : ازادگى ،ازادى فکر،نظربلندى

Catholicize : کاتوليک مسلک کردن

catholicon : نوشدارو

cation exchange resin : شيمى : رزين تبادلگر کاتيونى

cation exchanger : شيمى : تبادلگر کاتيونى

cationic : داراى کاتيون فعال

cationic polymerization : شيمى : بسپارش کاتيونى

catkin : ارايش نگينى يا تسمه اى ،گل بيد مشک و مانند ان

catlike : گربهوار

catling : بچه گربه ،زه ،چاقوى تشريح ياجراحى

catmint : سنبل برى

catnap : چرت کوتاه

catoptric : وابسته به ايينه ونور منعکس شده

catoptrics : روانشناسى : علم ايينه ها

catridge : علوم دريايى : پوکه

cats cradle : نخ بازى سرانگشت ،بربازى ،شست بازى

cats eye : باباغورى ،چشم گربه

cats paw : ساده لوح ،الت دست ديگران ،گره پنجه گربه اى

catsup : سوس گوجه فرنگى

cattachment : علاقه

cattage key people : کامپيوتر : افرادى که در خانه کار مى کنند و کار را از طريق سيستم هاى مخابراتى فلاپى ديسک يا ساير وسايل به شرکت ارسال مى دارند

cattell infant scale : روانشناسى : مقياس کاتل براى شيرخواران

catterer : وراج ،چهچه زننده ،پچ پچ کننده

cattily : گربه وار،حيله گرانه

cattiness : گربه صفتى

cattle : گله گاو , احشام , انعام

cattle crossing : معمارى : گذرگاه چارپايان

cattle lifter : گاودزد،دزدگله

cattle pest : گوسفند مرگي , گله مرگي

cattle raising : گله داري

cattle pest : طاعون گاو،گاو مرگى

cattle plague : گاومرگى ،طاعون گاو

cattleman : گاو فروش , گله دار , گاودار , چوبدار

cattles : اموال ،عقار،احشام ،خدمه وغلامان

catty : گربه صفت

catwhisker : الکترونيک : سوزن بلور

cauasian partridge : کبک درى

Caucasia : قفقاز

caucasian : سفيد پوست

Caucasus : قزاقي

caucus : انجمن حزبى ،کميته هاى پارلمانى ،نمايندگان حزب کارگر درپارلمان يا انجمن

caudad : روانشناسى : رو به دم

caudal : دمي , ذنبي

caudata : دمداران

caudate : دمى ،دم وار،وابسته به دم ،واقع درنزديکى دم

caudate nucleus : روانشناسى : هسته دمى

caudated : دم دار

caudicle : پاي چه

caudle : يکجورنوشابه گرم ومقوى

caught : گرفتار

caul : شبکه تارعنکبوت

cauldron : )=caldron(پاتيل ،ديگ

caulescent : داراى ساقه پديدار

cauliflower : گلکلم

cauliflower ear : ورزش : گوش شکسته

cauliflowr ear : ورزش : گوش اسيب ديده

cauliform : ساقه اى ،ساقه وار

cauline : ساقه اى ،ساقه روى

caulis : ساقه

caulk : بتونه کردن , آب بندي کردن , آبگيري کردن , بتونهگيري کردن

caulker : بتونه کار

caulking : درزگيري , آب بندي

caulking gun : معمارى : تلمبه بتونه زنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

جزوه ریاضی پیش دانشگاهی
جزوه شیمی 3
جزوه کلک های عربی کنکور
جزوه طراحی الگوریتم
جزوه شبکه های کامپیوتری
تحقیقی درباره انواع انحراف جنسی در کشورهای مختلف
پاورپوینت شهرسازی ارزش گرا و جایگاه سیما و منظر شهری
جزوه کنترل اتوماتیک
جزوه آز معماری
جزوه فیزیک 2
گزارش کار فیزیک
پاورپوینت نقش سرانه ها در توسعه برنامه ریزی شهری
جزوه فولاد
آموزش نرم افزار msp
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و جرات ورزی
دانلود شركت نقوسان
بررسی لزوم گرافیک محیطی برای محیطهای بسته
جزوه مجموعه های فازی
جزوه چرخه عمر و امکانسنجی پروژه