لغات مشابه
cd rom : کامپيوتر : سى دى - رام

cd rom disk drive : کامپيوتر : ديسک گردان سى دى - رام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: