لغات مشابه
cd rom disk drive : کامپيوتر : ديسک گردان سى دى - رام

cdev : کامپيوتر : دستگاه تابلوى کنترل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: