لغات مشابه
cebobitic : راهب اسا

cebter of pressure moment : علوم هوايى : گشتاور مرکز فشار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: