لغات مشابه
ceded : واگذار شده ،انتقالى

ceded portfolio : بازرگانى : اوراق بهادار واگذار شده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: