لغات مشابه
celestial latitude : ميل

celestial lonitude : دورى ،بعد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: