لغات مشابه
celibate : عزب ،مجرد،شخص بى جفت

cell : ياخته , سلول , حجره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: