لغات مشابه
cementite : چدن ،فولاد

cementitious : داراى مواد سمنتى يا سيمانى ،داراى خواص سيمان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: