لغات مشابه
censoriousness : خرده گيرى ،عيب جويى

censorship : سانسور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی