لغات مشابه
center of gravity axis : علوم مهندسى : محور ثقل مرکزى

center of quarter circles : ورزش : مرکز يک چهارم دايره ها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی