لغات مشابه
center of lift : علوم هوايى : مرکز برا

center of pressure : علوم هوايى : مرکز فشار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: