لغات مشابه
center piece : قسمت ميانى اسباب روى ميز،ميانه

centeralized planning : بازرگانى : برنامه ريزى متمرکز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: