لغات مشابه
centilitre : سانتيليتر

centillion : (انگليس )عدديک با ششصد صفر،(امر ).عدد يک با3 ¹ 3صفر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: