لغات مشابه
centner : وزنه اى درالمان وبرخى کشوران ديگراروپابرابر5¹ کيلوگرم

central : وسطي , مرکزي , مياني

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: