لغات مشابه
central convolution : روانشناسى : شکنج مرکزى

central fissure : روانشناسى : شيار مرکزى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: