لغات مشابه
central food preparation facility : علوم نظامى : کارخانجات مرکزى تهيه مواد غذايى

central government : قانون ـ فقه : حکومت مرکزى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: