لغات مشابه
centrally : بطورمرکزى

centration : روانشناسى : ميان گرايى

centre : درمرکز قرار گرفتن , وسط ونقطه مرکزي

centre counter defence : ورزش : دفاع متقابل مرکزى

centre game : ورزش : بازى مرکزى

centre of activities : قانون ـ فقه : مرکز عمليات

centre of pressure : معمارى : مرکز فشار

centre pawns : ورزش : پياده هاى مرکزى شطرنج

centre holding variation : ورزش : وارياسيون حفظ مرکز در جوئوکو پيانو

centre plate : علوم دريايى : - drop keel

centres : عمران : داربست اطاق

centric : واقع درمرکز

centrical : ميانى ،مرکزى

centrically : بطور مرکزى

centricity : مرکزيت ،وقوع درمرکز

centrifugal : مرکزگريز , مرکز گريز , نيروي گريز از مرکز

centrifugal acceleration : علوم هوايى : شتاب گريز از مرکز

centrifugal casting machine : علوم مهندسى : دستگاه ريخته گرى گريز از مرکز

centrifugal compressor : علوم هوايى : کمپرسور سانتريفوژ

centrifugal cutout : الکترونيک : فيوز مرکزگريز

centrifugal lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى گريز از مرکز

centrifugal moisture equivalent : عمران : مقدار ابى که توسط دستگاه سانتريفوژ از يک نمونه خاک مرطوب گرفته ميشود

centrifugal starting switch : علوم مهندسى : سوئيچ راه اندازى گريز از مرکز

centrifugally cast concrete : علوم مهندسى : بتن ريخته گى به روش گريز از مرکز

centrifugally cast pipe : علوم مهندسى : لوله ريخته گى گريز از مرکز

centrifugation : قوه گريز از مرکز

centriole : ميان دانه

centripetal : مرکزجو , مرکز جو

centroid method : روانشناسى : روش مرکزيابى

centronics interface : کامپيوتر : رابط موازى

centrosphere : سنگين کره

centrosymmetric : شيمى : متقارن مرکزى

centrum : جسم مرکزي , جسم مهره

centumvir : عضومحکمه کشورى که مرکب ازصد تن بود

centuple : صدبرابر( کردن)

centuplicate : صدبرابرکردن ،صدبرابر،صدچندان

centure of pressure travel : علوم هوايى : جابجايى خطى مرکز فشار در امتداد وتر

centurian : ورزش : بازيگر ¹¹ 1امتيازى کريکت

centuries : قرون

centurion : (روم قديم )رئيس دسته صد نفر،يوزباشى

century : سده , قرن , صده

cephalad : بطور راسى ،متمايل بطرف راس ،متمايل بطرف سر

cephalalgia : روانشناسى : سردرد

cephalalgic : وابسته بسردرد،داروى سردرد

cephalic : راسي

cephalic index : روانشناسى : شاخص سر

cephalic rein : رگ قيقال

cephalization : روانشناسى : مغزدار شدن

cephalo : ورزش : نزديک به سر

cephalocaudal : روانشناسى : سرى - دمى

cephalometer : سرپيما

cephalometry : سرپيمايى

cephalopod : پابرسر

cephalothorax : سر سينه

cephalous : سردار،داراى کله

cephei : نجوم : قيفاووس

cepheid variables : نجوم : متغيرهاى قيفاووسى

cer (conditioned emotional response) : روانشناسى : پاسخ هيجانى شرطى

ceraceous : مانند موم

ceramic : سراميک , سفاليني , ظرف سفالين

ceramic capacitor : خازن سفالى

ceramic clay : معمارى : خاک رس کوزه گرى

ceramic tile : معمارى : کاشى سراميکى

ceramicist : متخصص سفالگرى ،سازنده ظروف سفالين

ceramics : سفال سازى ،کوزه گرى

ceramics industry : شيمى : صنعت سراميک

cerate : مرهم ،داراى غشاء ياشامه مومى

cerated : موم اندود،موم گرفته

ceratoid : شاخ دار،شاخ مانند

cerberus : (اساطيريونان )سگ سه سرى که پاسبان دوزخ بوده ،مستحفظ

cercis : درخت وگل ارغوان

cere : موم مالى کردن يا روغن مالى کردن ،کفن پيچ کردن

cereal : گياهان گندمي , غله , حبوبات , بقول

cereals : بنشن

cerebellar cortex : روانشناسى : قشر مخچه اى

cerebellar peduncle : روانشناسى : پايک مخچه اى

cerebellar peduncles : فخذين مبدا نخاع

cerebellum : مغيچه , مخچه

cerebral : مخي , مغزي , دماغي

cerebral arteriosclerosis : روانشناسى : تصلب شرايين مغزى

cerebral compression : روانشناسى : فشردگى مغزى

cerebral contusion : روانشناسى : کوفتگى مغزى

cerebral cortex : روانشناسى : قشر مخ

cerebral dominance : روانشناسى : سو برترى نيمکره مخ

cerebral electrotherapy (cet) : روانشناسى : برق درمانى مغزى

cerebral himisphere : روانشناسى : نيمکره مخ

cerebral laceration : روانشناسى : پارگى مغزى

cerebral localization : روانشناسى : منطقه بندى مخ

cerebral peduncle : روانشناسى : پايک مخى

cerebral peduncles : ساعدين مبدا نخاع

cerebral vascular accident (cva) : روانشناسى : سانحه عروقى مغزى

cerebral ventricle : شکم چه

cerebrate : فعاليت مغزى را نشان دادن ،فکر کردن

cerebric : مخى ،مغزى

cerebritis : ورم غشاء دماغ

cerebro spinal : روانشناسى : مغزى - نخاعى

cerebro spinal axis : روانشناسى : محور مغزى - نخاعى

cerebro spinal fluid (csf) : روانشناسى : مايع مغزى - نخاعى

cerebrospinal : (تش ).مربوط به نخاع ومغز،مغزى نخاعى

cerebrovascular : روانشناسى : مغزى - عروقى

cerebrum flax : داس مغز

cerecloth : بامشمع پوشاندن

cerelose : شيمى : گلوکوز

cerement : پارچه موميايى مخصوص کفن اموات ،کفن

ceremonial : تشريفاتي

ceremonialism : قانون ـ فقه : اعتقاد به لزوم رعايت کامل تشريفات

ceremonialist : کسيکه پاى بند رعايت ايين وتشريفات است

ceremonially : رسمابا ايين ،باتشريفات

ceremonies : مناسک , تشريفات

ceremonious : پاى بند تشريفات وتعارف ،رسمى

ceremoniously : با تشريفات

ceremoniousness : رعايت تعارف

ceremony : مراسم , جشن

cereous : مومى

ceresin : الکترونيک : سرزين

ceriferous : موم دار،موم اور

cero : (ج.ش ).نوعى ماهى خوراکى)kingfish(

cerography : موم نگارى

ceroplastic : باموم قالب شده

ceroplastics : قالب سازى با موم

certain : معين , محقق , حتمي الاجراء , متيقن , حتم , حتمي , خاطرجمع , محرز , واثق

certain relations of the offender : قانون ـ فقه : money in non-internatinal offences who are responsible for payment of bloodعاقله

certain to happen : قانون ـ فقه : حتمى الوقوع

certainly : البته , عليالتحقيق , يقينا , به تحقيق , همانا , حتما , بيگمان , مسلمان , تحقيقاً , بطور محرز , مطمئنا , بطور حتم , بطور خاطر

certainties : مسلمات

certainty : يقين , تحقق , خاطرجمعي , حتميت , عيناليقين

certes : اطمينان ،خاطر جمعى ،تحقيق

certifiable : قابل تصديق ،قابل تاييد

certificate : گواهينامه , گواهي صادر کردن , شهادت نامه , سند رسمي , مدرک

certificate in computer programming : کامپيوتر : CCP

certificate of analysis : بازرگانى : گواهى بررسى

certificate of clearance : قانون ـ فقه : مفاصا حساب

certificate of compliance : بازرگانى : گواهى تطبيق

certificate of deposits (cd) : بازرگانى : گواهى نامه سپرده

certificate of exclusive inheritance : قانون ـ فقه : گواهى انحصار وراثت

certificate of gains or losses : علوم نظامى : سند مصدق سود و زيان فروشگاه

certificate of health : بازرگانى : گواهى بهداشت

certificate of honorable service : علوم نظامى : مدرک تصديق خدمت صادقانه

certificate of incorporation : بازرگانى : شرکت نامه

certificate of inspection : بازرگانى : گواهى بازرسى

certificate of land : قانون ـ فقه : قباله زمين

certificate of liquidation : مفاصا

certificate of quality : بازرگانى : گواهى کيفيت

certificate of weight : بازرگانى : گواهى وزن

certificating of quantity : بازرگانى : گواهى کميت

certificatory : گواهينامهاي

certified : مصدق

certified copy : رونوشت مصدق

certified invoice : بازرگانى : سياهه تائيد شده

certified mail : پست سفارشى دو قبضه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

فهرست نویسی در کتابخانه ها 9 ص
قدیمی ترین نمونه شعر فارسی
گویش مردم همدان و گزیده ای از مثل ها و اصطلاحات
لیلی و مجنون
مذاکره به سبک چینی 44 ص
مواضع مغالطه بیرونی
وسواس در ادبیات فارسی
وضع ادبی ایران در سه قرن اول هجری
بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC
بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر
بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو
بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بین دانش آموزان پایه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملایر
بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران
بررسی عنصر بصری خط
عملکرد مخازن کربناته جنوب
"بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد"
بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS
بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستانها
بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر