معنی centrifugal acceleration

centrifugal acceleration
علوم هوايى : شتاب گريز از مرکز
کلمات مشابه

centrifugal casting machine : علوم مهندسى : دستگاه ريخته گرى گريز از مرکز

centrifugal compressor : علوم هوايى : کمپرسور سانتريفوژ

centrifugal cutout : الکترونيک : فيوز مرکزگريز

centrifugal lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى گريز از مرکز

centrifugal moisture equivalent : عمران : مقدار ابى که توسط دستگاه سانتريفوژ از يک نمونه خاک مرطوب گرفته ميشود

centrifugal starting switch : علوم مهندسى : سوئيچ راه اندازى گريز از مرکز

centrifugally cast concrete : علوم مهندسى : بتن ريخته گى به روش گريز از مرکز

centrifugally cast pipe : علوم مهندسى : لوله ريخته گى گريز از مرکز

centrifugation : قوه گريز از مرکز

centriole : ميان دانه

centripetal : مرکزجو , مرکز جو

centroid method : روانشناسى : روش مرکزيابى

centronics interface : کامپيوتر : رابط موازى

centrosphere : سنگين کره

centrosymmetric : شيمى : متقارن مرکزى

centrum : جسم مرکزي , جسم مهره

centumvir : عضومحکمه کشورى که مرکب ازصد تن بود

centuple : صدبرابر( کردن)

centuplicate : صدبرابرکردن ،صدبرابر،صدچندان

centure of pressure travel : علوم هوايى : جابجايى خطى مرکز فشار در امتداد وتر

centurian : ورزش : بازيگر ¹¹ 1امتيازى کريکت

centuries : قرون

centurion : (روم قديم )رئيس دسته صد نفر،يوزباشى

century : سده , قرن , صده

cephalad : بطور راسى ،متمايل بطرف راس ،متمايل بطرف سر

cephalalgia : روانشناسى : سردرد

cephalalgic : وابسته بسردرد،داروى سردرد

cephalic : راسي

cephalic index : روانشناسى : شاخص سر

cephalic rein : رگ قيقال

cephalization : روانشناسى : مغزدار شدن

cephalo : ورزش : نزديک به سر

cephalocaudal : روانشناسى : سرى - دمى

cephalometer : سرپيما

cephalometry : سرپيمايى

cephalopod : پابرسر

cephalothorax : سر سينه

cephalous : سردار،داراى کله

cephei : نجوم : قيفاووس

cepheid variables : نجوم : متغيرهاى قيفاووسى

cer (conditioned emotional response) : روانشناسى : پاسخ هيجانى شرطى

ceraceous : مانند موم

ceramic : سراميک , سفاليني , ظرف سفالين

ceramic capacitor : خازن سفالى

ceramic clay : معمارى : خاک رس کوزه گرى

ceramic tile : معمارى : کاشى سراميکى

ceramicist : متخصص سفالگرى ،سازنده ظروف سفالين

ceramics : سفال سازى ،کوزه گرى

ceramics industry : شيمى : صنعت سراميک

cerate : مرهم ،داراى غشاء ياشامه مومى

cerated : موم اندود،موم گرفته

ceratoid : شاخ دار،شاخ مانند

cerberus : (اساطيريونان )سگ سه سرى که پاسبان دوزخ بوده ،مستحفظ

cercis : درخت وگل ارغوان

cere : موم مالى کردن يا روغن مالى کردن ،کفن پيچ کردن

cereal : گياهان گندمي , غله , حبوبات , بقول

cereals : بنشن

cerebellar cortex : روانشناسى : قشر مخچه اى

cerebellar peduncle : روانشناسى : پايک مخچه اى

cerebellar peduncles : فخذين مبدا نخاع

cerebellum : مغيچه , مخچه

cerebral : مخي , مغزي , دماغي

cerebral arteriosclerosis : روانشناسى : تصلب شرايين مغزى

cerebral compression : روانشناسى : فشردگى مغزى

cerebral contusion : روانشناسى : کوفتگى مغزى

cerebral cortex : روانشناسى : قشر مخ

cerebral dominance : روانشناسى : سو برترى نيمکره مخ

cerebral electrotherapy (cet) : روانشناسى : برق درمانى مغزى

cerebral himisphere : روانشناسى : نيمکره مخ

cerebral laceration : روانشناسى : پارگى مغزى

cerebral localization : روانشناسى : منطقه بندى مخ

cerebral peduncle : روانشناسى : پايک مخى

cerebral peduncles : ساعدين مبدا نخاع

cerebral vascular accident (cva) : روانشناسى : سانحه عروقى مغزى

cerebral ventricle : شکم چه

cerebrate : فعاليت مغزى را نشان دادن ،فکر کردن

cerebric : مخى ،مغزى

cerebritis : ورم غشاء دماغ

cerebro spinal : روانشناسى : مغزى - نخاعى

cerebro spinal axis : روانشناسى : محور مغزى - نخاعى

cerebro spinal fluid (csf) : روانشناسى : مايع مغزى - نخاعى

cerebrospinal : (تش ).مربوط به نخاع ومغز،مغزى نخاعى

cerebrovascular : روانشناسى : مغزى - عروقى

cerebrum flax : داس مغز

cerecloth : بامشمع پوشاندن

cerelose : شيمى : گلوکوز

cerement : پارچه موميايى مخصوص کفن اموات ،کفن

ceremonial : تشريفاتي

ceremonialism : قانون ـ فقه : اعتقاد به لزوم رعايت کامل تشريفات

ceremonialist : کسيکه پاى بند رعايت ايين وتشريفات است

ceremonially : رسمابا ايين ،باتشريفات

ceremonies : مناسک , تشريفات

ceremonious : پاى بند تشريفات وتعارف ،رسمى

ceremoniously : با تشريفات

ceremoniousness : رعايت تعارف

ceremony : مراسم , جشن

cereous : مومى

ceresin : الکترونيک : سرزين

ceriferous : موم دار،موم اور

cero : (ج.ش ).نوعى ماهى خوراکى)kingfish(

معنی centrifugal acceleration به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی