لغات مشابه
chamber of commerce : اتاق بازرگاني , اطاق بازرگاني

chamber of deputies : مجلس نمايندگان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: