لغات مشابه
chamber pot : ظرف ادرار،پيشاب دان ،شاشدان

chambered : حجره دار،اطاق دار

chamberer : کلفت ،معشوقه ،پيشکار،فاسق

chamberlain : پرده دار , حاجب

chamberlainship : پيشکارى ،پرده دارى ،گنجورى

chambermaid : کلفت ،خادمه ،خدمتکار

chambray : کتان يا چيت راه راه شطرنجى

chameleon : حرباء

chameleonic : بوقلمونى ،بوقلمون وار

chamois : جير

chamois leather : جير،پوست بزکوهى

chamomile : بابونه معمولى يامعطر

champ : ميدان جنگ

champagne : شامپاني

champaign : ميدان جنگ

champertor : شرخر

champerty : شرخري

champignon : غاريقون

champion : قهرمان , پهلوان

championess : زن قهرمان ،زن پهلوان

championless : بى مدافع

championship : قهرماني , مسابقه قهرماني

chance : امکان , استحاله يافتن , مجال , شانس

chance error : روانشناسى : خطاى تصادفى

chance level : روانشناسى : سطح تصادفى

chance variations : روانشناسى : تغييرات تصادفى

chance medley : ادم کشى اتفاقى که باسوء قصد نبوده وغيرعمدى هم نبوده است

chanceful : اتفاقى ،تصادفى

chancel : صدر کليسا

chancellor : صدر اعظم , صدراعظم

chancellorship : صدارت

chancellory : )=chancellery(رتبه و مقام صدراعظم يا رئيس دانشگاه

chancre : شانکر

chancroid : (طب )زخم اتشک ،بدل شانکر

chancrous : مانند زخم سيفليس ،داراى زخم سيفليس

chancy : شانسي

chandelier : چلچراغ , لوستر

chandler : غله فروش , شمع فروش

chandlery : شمع فروشى ،بقالى

chanel : ورزش : ميخ کوهنوردى

chang color : رنگ برنگ شدن

change : عوض کردن , جا بجا کردن , پس و پيش کردن , تغيير کردن , تغيير , تغيير دادن , تحول , تبدل , تبديل , دگرگون کردن , پول خرد , عوض شدن , متغير ساختن , دگرگوني

change color : رنگ برنگ شدن

change course : تغيير جهت دادن

change for better : تبديل به احسن کردن

change gear : دنده عوض کردن

change gear mechanism : علوم مهندسى : مکانيزم چرخ دندانه تبديل

change hand : دست بدست رفتن , دست بدست گشتن

change hands : دست بدست رفتن , دست بدست گشتن

change identity : تغيير ماهيت دادن

change in demand : بازرگانى : تغيير تقاضا

change in pennies : پول خردبه پنى

change in supply : بازرگانى : تغيير عرضه

change lever : علوم مهندسى : اهرم تغيير دهنده

change money : صرافي کردن

change of clothes : جامه واگردان

change of edge : ورزش : تغيير حرکت از يک لبه تيغه به لبه ديگر بدون چرخيدن بدن

change of engagement : ورزش : وادار کردن حريف به تغيير مسير شمشير

change of leg : ورزش : وادار کردن اسب به تغيير پا در چهارنعل کوتاه

change of life : روانشناسى : يائسگى

change of operation control : علوم نظامى : تغيير در نوع کنترل عملياتى يا تعويض ان

change of pace : ورزش : جهشهاى کوتاه براى استراحت بازو

change of place : علوم مهندسى : تغيير مکان

change of scene : تغييرمنظره( بامسافرت کردن)

change of service : ورزش : تعويض سرويس واليبال

change of speed : علوم مهندسى : تغيير سرعت

change opinion : تغيير عقيده دادن

change position : چهره عوض کردن , تغيير چهره دادن

change situation : تغيير وضع دادن

change spin : ورزش : چرخيدن با تغيير پا

change the order : پس و پيش کردن

change court : ورزش : تعويض زمين

change over contact : علوم مهندسى : کنتاکت تغيير دهنده

change over switch : علوم مهندسى : کليد تبديل

changeable : تغييرپذير

changeableness : تغييرپذيرى ،قابليت تغييرياتبديل

changeably : چنانکه بتوان تغييرداد،بطورقابل تغيير

changed : عوضي , دگرگون

changeful : متلون المزاج ،بى ثبات

changefully : از روى بى ثباتى

changeless : بى تغيير،ثابت ،پايدار،تغيير ناپذير

changelessness : بى تغييرى ،ثبات

changeling : بچه اى که پريان بجاى بچه اى که دزديده اند ميگذارند،(مج ).ادم دمدمى

changful : جوربجور شونده ،دگرگون شونده ،نامعين

changing : تغييرکننده , واگردان

changing the goal keeper : ورزش : تعويض دروازه بان

Changiz : چنگيز

channel : بغاز , مجري , مجرا

channel access : کامپيوتر : دستيابى کانال

channel adapter : کامپيوتر : تطبيق دهنده کانال

channel airlift : علوم نظامى : سرويس حمل و نقل هوايى موجود در هر يکان خدمات حمل و نقل هوايى امادى

channel attached : کامپيوتر : اتصال کانالى

channel capacit : گنجايش مجرا

channel command : کامپيوتر : فرمان کانال

channel command word : کلمه فرمان محرا

channel controller : کنترل کننده مجرا

channel interceptor : عمران : کانال چندراهه

channel selector : مجرا گزين

channel status word : کلمه وضعيت مجرا

channel switch : علوم مهندسى : کليد کانال

channel type : کامپيوتر : کانال تايپ

channelization : مجرا سازي

channelize : کندن( مجرا يا راه اب)

channelling : روانشناسى : راه گزينى

channels : مجاري

chanson : سرود،تصنيف ،ترانه

chant : اهنگ ساده و کشيده ،مناجات ،سرود يا اهنگ خواندن

chanter : خواننده ،سراينده ،سرود خوان کليسا

chanterelle : قارچ زرد خوردنى

chantey : )=chanty(سرود ملوانان هنگام کار

chanticleer : )=cock(خروس

chantress : زن خواننده

chantry : پولى که وقف کشيشان ميشود تابراى مردگان بخوانند

chanty : )=chantey(سرود ملوانان هنگام کار

chaos : هرج و مرج , بي انتظامي , آشفتگي

chaotic : خر تو خر , نابسامان , بي نظم

chap : خشکي شدن , خشکي زدن

chap book : کتابچه اشعاروادبيات عوام پسند که دوره گردان مى فروشند

chap fallen : لب ولوچه اويخته ،افسرده ،دلتنگ

chaparral : (گ.ش ).بلوط کوتاه وهميشه بهار جنگل

chape : ته غلاف

chapeau : chapeaux(، )pl.chapeausکلاه ،شاپو

chapel : کليساى کوچک

chapelry : حوزه کليسا

chaperone : شخصى که همراه خانم هاى جوان ميرود،نگهبان ياملازم خانم هاى جوان ،نگهبانى کردن ،همراه دختران جوان رفتن( براى حفاظت انها)،اسکورت

chapfallen : داراى چانه اويزان ،ملول ،دلخور

chapiter : تاج ستون ،سرستون

chaplain : پيشنماز , قاضي عسگر

chaplaincy : مقام يا محل کار قاضى عسگر

chaplainship : پيش نمازى ،کشيشى

chaplet : حلقه گل که بگردن مياويزند،تسبيح يا گردن بند

chapman : واسطه سيار

chapman region : علوم هوايى : منطقه فرضى در لايه هاى فوقانى اتمسفر که توزيع دانسيته الکترونها در ان با تغييرات ارتفاع قابل پيش بينى است

chaps : شلوار بى خشتک گاوداران

chapt : ترکيدن ،خشکى زدن ،مرد،ارواره

chapter : باب

chapter of the quran : قانون ـ فقه : سوره

chapultepec : قانون ـ فقه : ود

char : برگشتن ،انجام دادن ،بازگشت ،فرصت ،کار روز مزد و اتفاقى)=charr(تبديل به زغال کردن ،نيمسوز کردن ،نيمسوز شدن ،جسم زغال

character : خط , شخصيت , سيرت

character analysis : روانشناسى : تحليل منش

character checking : کامپيوتر : تست کاراکترى

character disorder : روانشناسى : اختلال منش

character fill : کامپيوتر : پر کردن کاراکترها

character graphics : کامپيوتر : نگاره سازى دخشه اى

character map : کامپيوتر : شبکه اى از بلوک ها روى صفحه نمايش

character mapped display : کامپيوتر : نمايش طرح دخشه اى

character neurosis : روانشناسى : روان رنجورى منش

character printer : چاپگر دخشهاي

character sketch : شمايل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق معارف و دروس عمومی: اثرات دعا روی بدن انسان
"تحقیق معارف و عمومی: سیر تکامل انسان از دیدگاه قرآن،علم و دانشمندان"
تحقیق رشته مهندسی برق و رشته های مرتبط: سلف و خازن
تحقیق اقتصادی:موضوع:بازاریابی چیست؟ویک بازاریاب موفق کیست؟
سورس کتاب اندرویدی شماره 1
پاورپوینت روانشناسی: مقابله با استرس
تحقیق رشته ادبیات : شاعر گرانقدر ایران زمین سعدی شیرازی
تحقیق رشته ی مهندسی: ترمز هواپیما
سورس کتاب اندرویدی شماره 2
سورس کتاب اندرویدی شماره 3
سورس کتاب اندرویدی شماره 4
پاورپوینت کاریز و قنات
آبجکت مکس (نهارخوری مدرن)
پاورپوینت روانشناسی: تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده بر اساس کتاب ل. کرمن
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمیندر صنعت دارویی کشور
بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران
دانلود پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن