لغات مشابه
chamber counsel : مشاورحقوقى ،وکيل مشاور

chamber maid : کلفت ،کنيز،خادمه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: