لغات مشابه
chambermaid : کلفت ،خادمه ،خدمتکار

chambray : کتان يا چيت راه راه شطرنجى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: