لغات مشابه
chameleon : حرباء

chameleonic : بوقلمونى ،بوقلمون وار

chamois : جير

chamois leather : جير،پوست بزکوهى

chamomile : بابونه معمولى يامعطر

champ : ميدان جنگ

champagne : شامپاني

champaign : ميدان جنگ

champertor : شرخر

champerty : شرخري

champignon : غاريقون

champion : قهرمان , پهلوان

championess : زن قهرمان ،زن پهلوان

championless : بى مدافع

championship : قهرماني , مسابقه قهرماني

chance : امکان , استحاله يافتن , مجال , شانس

chance error : روانشناسى : خطاى تصادفى

chance level : روانشناسى : سطح تصادفى

chance variations : روانشناسى : تغييرات تصادفى

chance medley : ادم کشى اتفاقى که باسوء قصد نبوده وغيرعمدى هم نبوده است

chanceful : اتفاقى ،تصادفى

chancel : صدر کليسا

chancellor : صدر اعظم , صدراعظم

chancellorship : صدارت

chancellory : )=chancellery(رتبه و مقام صدراعظم يا رئيس دانشگاه

chancre : شانکر

chancroid : (طب )زخم اتشک ،بدل شانکر

chancrous : مانند زخم سيفليس ،داراى زخم سيفليس

chancy : شانسي

chandelier : چلچراغ , لوستر

chandler : غله فروش , شمع فروش

chandlery : شمع فروشى ،بقالى

chanel : ورزش : ميخ کوهنوردى

chang color : رنگ برنگ شدن

change : عوض کردن , جا بجا کردن , پس و پيش کردن , تغيير کردن , تغيير , تغيير دادن , تحول , تبدل , تبديل , دگرگون کردن , پول خرد , عوض شدن , متغير ساختن , دگرگوني

change color : رنگ برنگ شدن

change course : تغيير جهت دادن

change for better : تبديل به احسن کردن

change gear : دنده عوض کردن

change gear mechanism : علوم مهندسى : مکانيزم چرخ دندانه تبديل

change hand : دست بدست رفتن , دست بدست گشتن

change hands : دست بدست رفتن , دست بدست گشتن

change identity : تغيير ماهيت دادن

change in demand : بازرگانى : تغيير تقاضا

change in pennies : پول خردبه پنى

change in supply : بازرگانى : تغيير عرضه

change lever : علوم مهندسى : اهرم تغيير دهنده

change money : صرافي کردن

change of clothes : جامه واگردان

change of edge : ورزش : تغيير حرکت از يک لبه تيغه به لبه ديگر بدون چرخيدن بدن

change of engagement : ورزش : وادار کردن حريف به تغيير مسير شمشير

change of leg : ورزش : وادار کردن اسب به تغيير پا در چهارنعل کوتاه

change of life : روانشناسى : يائسگى

change of operation control : علوم نظامى : تغيير در نوع کنترل عملياتى يا تعويض ان

change of pace : ورزش : جهشهاى کوتاه براى استراحت بازو

change of place : علوم مهندسى : تغيير مکان

change of scene : تغييرمنظره( بامسافرت کردن)

change of service : ورزش : تعويض سرويس واليبال

change of speed : علوم مهندسى : تغيير سرعت

change opinion : تغيير عقيده دادن

change position : چهره عوض کردن , تغيير چهره دادن

change situation : تغيير وضع دادن

change spin : ورزش : چرخيدن با تغيير پا

change the order : پس و پيش کردن

change court : ورزش : تعويض زمين

change over contact : علوم مهندسى : کنتاکت تغيير دهنده

change over switch : علوم مهندسى : کليد تبديل

changeable : تغييرپذير

changeableness : تغييرپذيرى ،قابليت تغييرياتبديل

changeably : چنانکه بتوان تغييرداد،بطورقابل تغيير

changed : عوضي , دگرگون

changeful : متلون المزاج ،بى ثبات

changefully : از روى بى ثباتى

changeless : بى تغيير،ثابت ،پايدار،تغيير ناپذير

changelessness : بى تغييرى ،ثبات

changeling : بچه اى که پريان بجاى بچه اى که دزديده اند ميگذارند،(مج ).ادم دمدمى

changful : جوربجور شونده ،دگرگون شونده ،نامعين

changing : تغييرکننده , واگردان

changing the goal keeper : ورزش : تعويض دروازه بان

Changiz : چنگيز

channel : بغاز , مجري , مجرا

channel access : کامپيوتر : دستيابى کانال

channel adapter : کامپيوتر : تطبيق دهنده کانال

channel airlift : علوم نظامى : سرويس حمل و نقل هوايى موجود در هر يکان خدمات حمل و نقل هوايى امادى

channel attached : کامپيوتر : اتصال کانالى

channel capacit : گنجايش مجرا

channel command : کامپيوتر : فرمان کانال

channel command word : کلمه فرمان محرا

channel controller : کنترل کننده مجرا

channel interceptor : عمران : کانال چندراهه

channel selector : مجرا گزين

channel status word : کلمه وضعيت مجرا

channel switch : علوم مهندسى : کليد کانال

channel type : کامپيوتر : کانال تايپ

channelization : مجرا سازي

channelize : کندن( مجرا يا راه اب)

channelling : روانشناسى : راه گزينى

channels : مجاري

chanson : سرود،تصنيف ،ترانه

chant : اهنگ ساده و کشيده ،مناجات ،سرود يا اهنگ خواندن

chanter : خواننده ،سراينده ،سرود خوان کليسا

chanterelle : قارچ زرد خوردنى

chantey : )=chanty(سرود ملوانان هنگام کار

chanticleer : )=cock(خروس

chantress : زن خواننده

chantry : پولى که وقف کشيشان ميشود تابراى مردگان بخوانند

chanty : )=chantey(سرود ملوانان هنگام کار

chaos : هرج و مرج , بي انتظامي , آشفتگي

chaotic : خر تو خر , نابسامان , بي نظم

chap : خشکي شدن , خشکي زدن

chap book : کتابچه اشعاروادبيات عوام پسند که دوره گردان مى فروشند

chap fallen : لب ولوچه اويخته ،افسرده ،دلتنگ

chaparral : (گ.ش ).بلوط کوتاه وهميشه بهار جنگل

chape : ته غلاف

chapeau : chapeaux(، )pl.chapeausکلاه ،شاپو

chapel : کليساى کوچک

chapelry : حوزه کليسا

chaperone : شخصى که همراه خانم هاى جوان ميرود،نگهبان ياملازم خانم هاى جوان ،نگهبانى کردن ،همراه دختران جوان رفتن( براى حفاظت انها)،اسکورت

chapfallen : داراى چانه اويزان ،ملول ،دلخور

chapiter : تاج ستون ،سرستون

chaplain : پيشنماز , قاضي عسگر

chaplaincy : مقام يا محل کار قاضى عسگر

chaplainship : پيش نمازى ،کشيشى

chaplet : حلقه گل که بگردن مياويزند،تسبيح يا گردن بند

chapman : واسطه سيار

chapman region : علوم هوايى : منطقه فرضى در لايه هاى فوقانى اتمسفر که توزيع دانسيته الکترونها در ان با تغييرات ارتفاع قابل پيش بينى است

chaps : شلوار بى خشتک گاوداران

chapt : ترکيدن ،خشکى زدن ،مرد،ارواره

chapter : باب

chapter of the quran : قانون ـ فقه : سوره

chapultepec : قانون ـ فقه : ود

char : برگشتن ،انجام دادن ،بازگشت ،فرصت ،کار روز مزد و اتفاقى)=charr(تبديل به زغال کردن ،نيمسوز کردن ،نيمسوز شدن ،جسم زغال

character : خط , شخصيت , سيرت

character analysis : روانشناسى : تحليل منش

character checking : کامپيوتر : تست کاراکترى

character disorder : روانشناسى : اختلال منش

character fill : کامپيوتر : پر کردن کاراکترها

character graphics : کامپيوتر : نگاره سازى دخشه اى

character map : کامپيوتر : شبکه اى از بلوک ها روى صفحه نمايش

character mapped display : کامپيوتر : نمايش طرح دخشه اى

character neurosis : روانشناسى : روان رنجورى منش

character printer : چاپگر دخشهاي

character sketch : شمايل

character table : شيمى : جدول شناسايى

character template : کامپيوتر : مبدل کاراکترى

character training : روانشناسى : پرورش منش

character trait : روانشناسى : صفت منشى

characteristic : مشخصه , سفت اختصاصي

characteristic action : عمران : عامل مشخصه

characteristic actuation probability : علوم نظامى : احتمال مسلح شدن مين توسط مين جمع کن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود مقاله پوستر فیلم در ایران
دانلود تحقیق پیكره تراشی و پیكره سازی در نخستین سالهای سده بیستم
دانلود مقاله پیام معنوی هنر اسلامی
دانلود مقاله پیدایش سبک امپرسیونیسم
دانلود مقاله پابلو روئیز پیكاسو
"دانلود مقاله بررسی نگاه، جایگاه دیدن و فرآیند بینایی در هنر عكاسی"
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط كلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ ها
آموزش فروش کتاب شما در سایت معتبر کلیک بانک
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تكریم ارباب رجوع
Collective intelligence in law enforcement
Natural Gas 101 Current Industry Issues
"Pumps, Valves, and Fansa"
The Bundle Of Computer Network Management Via SMS
دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی
دانلود پاورپوینت تاسیسات و اماكن ورزشی
دانلود پاورپوینت خشک کن با بستر سیال Fluidized Bed Dravers
دانلود پاورپوینت ذرات بنیادی اتم
دانلود پاورپوینت کفیر یک نوشیدنی تخمیری
تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان