لغات مشابه
chamomile : بابونه معمولى يامعطر

champ : ميدان جنگ

champagne : شامپاني

champaign : ميدان جنگ

champertor : شرخر

champerty : شرخري

champignon : غاريقون

champion : قهرمان , پهلوان

championess : زن قهرمان ،زن پهلوان

championless : بى مدافع

championship : قهرماني , مسابقه قهرماني

chance : امکان , استحاله يافتن , مجال , شانس

chance error : روانشناسى : خطاى تصادفى

chance level : روانشناسى : سطح تصادفى

chance variations : روانشناسى : تغييرات تصادفى

chance medley : ادم کشى اتفاقى که باسوء قصد نبوده وغيرعمدى هم نبوده است

chanceful : اتفاقى ،تصادفى

chancel : صدر کليسا

chancellor : صدر اعظم , صدراعظم

chancellorship : صدارت

chancellory : )=chancellery(رتبه و مقام صدراعظم يا رئيس دانشگاه

chancre : شانکر

chancroid : (طب )زخم اتشک ،بدل شانکر

chancrous : مانند زخم سيفليس ،داراى زخم سيفليس

chancy : شانسي

chandelier : چلچراغ , لوستر

chandler : غله فروش , شمع فروش

chandlery : شمع فروشى ،بقالى

chanel : ورزش : ميخ کوهنوردى

chang color : رنگ برنگ شدن

change : عوض کردن , جا بجا کردن , پس و پيش کردن , تغيير کردن , تغيير , تغيير دادن , تحول , تبدل , تبديل , دگرگون کردن , پول خرد , عوض شدن , متغير ساختن , دگرگوني

change color : رنگ برنگ شدن

change course : تغيير جهت دادن

change for better : تبديل به احسن کردن

change gear : دنده عوض کردن

change gear mechanism : علوم مهندسى : مکانيزم چرخ دندانه تبديل

change hand : دست بدست رفتن , دست بدست گشتن

change hands : دست بدست رفتن , دست بدست گشتن

change identity : تغيير ماهيت دادن

change in demand : بازرگانى : تغيير تقاضا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: