لغات مشابه
chararcter mode : کامپيوتر : حالت دخشه اى

charbon : کفگيرک ،سياه زخم

charcoal : زغال , زغال چوب , زغالي , ذغال چوب , ذغال

charcoal dust : خاک زغال

charcoal hearth iron : علوم مهندسى : اهن بوته ذغالى

charcoal running : ذغلي

chare : برگشتن ،انجام دادن ،کردن ،بازگشت ،فرصت ،کار روز مزد و اتفاقى

charge : تهمت , مطالبه هزينه , اتهام , عهده , عهده داري

charge (mil,gun) : علوم دريايى : خرج

charge a kiln (to) : معمارى : چيدن کوره

charge a sum to : قانون ـ فقه : مبلغى را به حساب ..... گذاشتن

charge account (cc) : بازرگانى : حساب بدهى مشترى

charge and discharge : معمارى : محل بارگيرى و باراندازى

charge balance : شيمى : موازنه بار

charge cavity : علوم مهندسى : ظرفيت بار

charge daffaires : شارژدافر

charge of the electron : الکترونيک : بار الکترون

charge pits : علوم نظامى : چاله هاى خرج

charge sheet : قانون ـ فقه : ورقه حاوى مشخصات متهم

charge some one with (a duty) : قانون ـ فقه : به عهده کسى گذاشتن

charge with a fault : قانون ـ فقه : تخطئه کردن

charge exchange phenomenon : الکترونيک : پديده تبادل بار

charge mass ratio : الکترونيک : نسبت بار به جرم

charge transfer compounds : شيمى : ترکيبات انتقال بار

chargeable : اتهام پذير

chargeable accessions : علوم نظامى : استخدام به صورت پرسنل کادر استخدام به صورت پيمانى

chargeable call : علوم مهندسى : مکالمه قابل پرداخت

charged demolition : علوم نظامى : مواد منفجره خرج گذارى شده و اماده تخريب

charges : عوارض

charges collect : بازرگانى : هزينه نقدا "دريافت مى شود

charges prepaid : بازرگانى : هزينه پيش پرداخت شده

charging berth : بازرگانى : اسکله بارگيرى

charging car : علوم مهندسى : واگن بارگيرى

charging crane : علوم مهندسى : جرثقيل بارگيرى

charging fuse : الکترونيک : فيوز پر کردن

charging indicator lamp : علوم مهندسى : لامپ نشاندهنده بار

charging point : علوم نظامى : محل هواگيرى و گازگيرى در روى هواپيما محل شارژ يا پر کردن گاز

charging rate : الکترونيک : شدت پر کردن

charging side : علوم مهندسى : محل بارگيرى کوره

charily : از روى احتياط،با دقت

chariness : صرفه جوئى ،امساک

chariot : ارابه , اراده

chariot driver : ارابه ران

charioteer : ممسک الاعنه

charism : جذبه روحاني

charisma : جذبه روحاني , گيرش , عطيهالهي , جذبه , جاظبه

charismatic : جذبهاي

charitable : خير , اوقاف

charitable gift : قانون ـ فقه : صدقه

charitable institution : قانون ـ فقه : موسسه خيريه

charitableness : سخاوت ،خيرخواهى ،صدقه بخشى

charitably : از راه دست گيرى ،خيرخواهانه

Charity : صدقه ، بخشش ، خیریه

Charity : صدقه ، بخشش ، خیریه

charity : تصدق , احسان , خيراتي , خيريه , خيرات , نيکوکاري , صدقه

charity institution : بنگاه خيريه

charity line : ورزش : خط پرتاب ازاد

charity organization : روانشناسى : سازمان خيريه

charity orgranization : سازمان خيريه

charity shot : ورزش : پرتاب ازاد

charivari : صداهاى ناجوردرهم برهم ،هياهو،ولوله

charkhi : عمران : چرخ چاه قرقره اى

charlatan : چاچولباز , شارلاتان

charlatanic : اميخته بازبان بازى ياچاچول بازى

charlatanism : پشت هم اندازي

charlatanry : زبان بازى ،شارلاتانى

Charles : چارلز

charles babbage institute : کامپيوتر : موسسه چارلز بابيج

Charles Dubois : چارلز دوبوا

charlock : (گ.ش ).خردل بيابانى ،خردل وحشى

charlotte : نان لرزانک پيچ

charly horse : ورزش : کشيدگى يا گرفتگى عضله ران کشتى گير

charm : شيوايي , جاظب , دلفريبي , دلبري , جذابيت , مفتون کردن , فريبندگي , مسحور کردن , فريفتن , ربايندگي , ملاحت , جادو کردن

charm price : قانون ـ فقه : قيمت چشمگير

charmed : طلسم کرده , مفتون

charmer : جذاب ،دلربا،افسونگر،فريبنده

charming : مليح , دلفريب , شيوا , جذاب , فريبنده , دلارام , دلربا , جاذب , دلبر , فريبا

charmingly : بطور فريبنده

charmingness : فريبندگى ،خوبى

charmless : ساده ،بى نمک

charnel : گورستان ،قبرستان

charnel house : جايى که( استخوانهاى )مردگان راتوده مى کنند

charon : نجوم : کارن

charpentier bands : روانشناسى : نوارهاى شارپانتيه

charpentier koseleff illusion : روانشناسى : خطاى ادراکى شارپانتيه - کوزلف

charpoy : تختخواب سبک هندى

charpy hammer : علوم مهندسى : چکش پاندولى

charr : )=char(زغال ،تبديل به زغال کردن

charreada : ورزش : سوارى مکزيکى اسب وحشى

charred : سوخته ،زغال مانند

charritable : خير خواهانه

charry : زغال مانند

chart : نمودار , خريطه

chart desk : علوم دريايى : ميز نقشه

chart house (usn) : علوم دريايى : - chart room )RN(

chart of attributes : قانون ـ فقه : جدول امار تعيين درجه مرغوبيت کالا

chart series : علوم نظامى : سرى نقشه ها

chartaceous : شبيه کاغذ،کاغذى

charted depth (usn) : علوم دريايى : - chart datum )RN(

charter : منشور , دربست کرايه دادن , اجازهنامه

charter of the united nations : قانون ـ فقه : منشور ملل متحد

chartered bus : اتوبوس دربست , اتوبوس در بست

chartered companies : قانون ـ فقه : شرکتهاى صاحب الامتياز

chartering (= charter) : بازرگانى : اجاره وسيله محل به طور دربست

chartography : ترسيم نقشه ،نقشه کشى

chartulary : متصدي بايگاني

charwoman : زغال فروش

chary : عزيز،محبوب ،با احتياط ودقيق ،محتاط،کمرو

Chase : تعقيب کردن

chase off : فراري دادن

chasse : ورزش : نوعى حرکت با پاها بصورت يک پا روى زمين و يک پاى ديگر روى هوا

chassepot : نوعى تفنگ که فشنگ اتش زا دارد

chassi : الکترونيک : قاب

chassis : شاسي

chassis frame : علوم مهندسى : چارچوب شاسى

chassis grease : علوم مهندسى : روغن گريس

chaste : عفيف , طاهر , مخدر , پاکدامن

chaste woman : غانيه

chaste tree : دل اشوب ،فلفل برى

chastely : ازروى پاکى ياپاکدامنى ،عفيفانه

chasten : تصفيه وتزکيه کردن

chasteness : بى الايشى ،پاکى

chastiesement : توبيخ

chastise : مواخذه کردن , مودب کردن , توبيخ و ملامت کردن , تاديب کردن

chastisement : قانون ـ فقه : تاديب

chastiser : مواخذه

chastity : پاکدامني , عفاف , عفت

chasuble : لباده باشلق دار بلند

chat : درددل , گپ , سخن دوستانه , صحبت دوستانه کردن , دوستانه حرف زدن

chat wood : چيله ،خرده هيزم

Chatanooga : چاتانوگا

chateau : chateaux(، )pl.chateausکاخ دوره ملوک الطوايفى ،دژ،قلعه ،قصر ييلاقى

chatelain : )=castellan(بانوى حاکم قلعه ،کمربند زنجيرى زنانه

chatelaine : زنجيرکمربند که زنان کليدوساعت ومدادومانندانهابدان مى اويزند

chater party : بازرگانى : اجاره نامه يا قرارداد اجاره کشتى تجارى

chatoyance : سوسو زني

chatoyancy : سو سوزني

chatoyant : پرطاوسي

chatter : پچپچ کردن , ور زدن , وراجي کردن , ورور کردن

chatter box : ادم وراج ،ادم پرگو

chatterbox : ادم پرحرف و ياوه گو،ادم روده دراز

chattering : ورور

chattily : باخوش صحبتى ،باپرحرفى ،باوراجى

chattiness : بلبل زباني

chatty : خوش صحبت ،وراج ،پرحرف

chauffer : منقل

chauffeur : شوفر , راننده

chauldron : پيمانه زغال برابر 6921ليتر

chauvinist : ميهن پرست متعصب

chaw : لقمه جويده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری