لغات مشابه
charge a kiln (to) : معمارى : چيدن کوره

charge a sum to : قانون ـ فقه : مبلغى را به حساب ..... گذاشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: