لغات مشابه
charge some one with (a duty) : قانون ـ فقه : به عهده کسى گذاشتن

charge with a fault : قانون ـ فقه : تخطئه کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: