لغات مشابه
charism : جذبه روحاني

charisma : جذبه روحاني , گيرش , عطيهالهي , جذبه , جاظبه

charismatic : جذبهاي

charitable : خير , اوقاف

charitable gift : قانون ـ فقه : صدقه

charitable institution : قانون ـ فقه : موسسه خيريه

charitableness : سخاوت ،خيرخواهى ،صدقه بخشى

charitably : از راه دست گيرى ،خيرخواهانه

Charity : صدقه ، بخشش ، خیریه

Charity : صدقه ، بخشش ، خیریه

charity : تصدق , احسان , خيراتي , خيريه , خيرات , نيکوکاري , صدقه

charity institution : بنگاه خيريه

charity line : ورزش : خط پرتاب ازاد

charity organization : روانشناسى : سازمان خيريه

charity orgranization : سازمان خيريه

charity shot : ورزش : پرتاب ازاد

charivari : صداهاى ناجوردرهم برهم ،هياهو،ولوله

charkhi : عمران : چرخ چاه قرقره اى

charlatan : چاچولباز , شارلاتان

charlatanic : اميخته بازبان بازى ياچاچول بازى

charlatanism : پشت هم اندازي

charlatanry : زبان بازى ،شارلاتانى

Charles : چارلز

charles babbage institute : کامپيوتر : موسسه چارلز بابيج

Charles Dubois : چارلز دوبوا

charlock : (گ.ش ).خردل بيابانى ،خردل وحشى

charlotte : نان لرزانک پيچ

charly horse : ورزش : کشيدگى يا گرفتگى عضله ران کشتى گير

charm : شيوايي , جاظب , دلفريبي , دلبري , جذابيت , مفتون کردن , فريبندگي , مسحور کردن , فريفتن , ربايندگي , ملاحت , جادو کردن

charm price : قانون ـ فقه : قيمت چشمگير

charmed : طلسم کرده , مفتون

charmer : جذاب ،دلربا،افسونگر،فريبنده

charming : مليح , دلفريب , شيوا , جذاب , فريبنده , دلارام , دلربا , جاذب , دلبر , فريبا

charmingly : بطور فريبنده

charmingness : فريبندگى ،خوبى

charmless : ساده ،بى نمک

charnel : گورستان ،قبرستان

charnel house : جايى که( استخوانهاى )مردگان راتوده مى کنند

charon : نجوم : کارن

charpentier bands : روانشناسى : نوارهاى شارپانتيه

charpentier koseleff illusion : روانشناسى : خطاى ادراکى شارپانتيه - کوزلف

charpoy : تختخواب سبک هندى

charpy hammer : علوم مهندسى : چکش پاندولى

charr : )=char(زغال ،تبديل به زغال کردن

charreada : ورزش : سوارى مکزيکى اسب وحشى

charred : سوخته ،زغال مانند

charritable : خير خواهانه

charry : زغال مانند

chart : نمودار , خريطه

chart desk : علوم دريايى : ميز نقشه

chart house (usn) : علوم دريايى : - chart room )RN(

chart of attributes : قانون ـ فقه : جدول امار تعيين درجه مرغوبيت کالا

chart series : علوم نظامى : سرى نقشه ها

chartaceous : شبيه کاغذ،کاغذى

charted depth (usn) : علوم دريايى : - chart datum )RN(

charter : منشور , دربست کرايه دادن , اجازهنامه

charter of the united nations : قانون ـ فقه : منشور ملل متحد

chartered bus : اتوبوس دربست , اتوبوس در بست

chartered companies : قانون ـ فقه : شرکتهاى صاحب الامتياز

chartering (= charter) : بازرگانى : اجاره وسيله محل به طور دربست

chartography : ترسيم نقشه ،نقشه کشى

chartulary : متصدي بايگاني

charwoman : زغال فروش

chary : عزيز،محبوب ،با احتياط ودقيق ،محتاط،کمرو

Chase : تعقيب کردن

chase off : فراري دادن

chasse : ورزش : نوعى حرکت با پاها بصورت يک پا روى زمين و يک پاى ديگر روى هوا

chassepot : نوعى تفنگ که فشنگ اتش زا دارد

chassi : الکترونيک : قاب

chassis : شاسي

chassis frame : علوم مهندسى : چارچوب شاسى

chassis grease : علوم مهندسى : روغن گريس

chaste : عفيف , طاهر , مخدر , پاکدامن

chaste woman : غانيه

chaste tree : دل اشوب ،فلفل برى

chastely : ازروى پاکى ياپاکدامنى ،عفيفانه

chasten : تصفيه وتزکيه کردن

chasteness : بى الايشى ،پاکى

chastiesement : توبيخ

chastise : مواخذه کردن , مودب کردن , توبيخ و ملامت کردن , تاديب کردن

chastisement : قانون ـ فقه : تاديب

chastiser : مواخذه

chastity : پاکدامني , عفاف , عفت

chasuble : لباده باشلق دار بلند

chat : درددل , گپ , سخن دوستانه , صحبت دوستانه کردن , دوستانه حرف زدن

chat wood : چيله ،خرده هيزم

Chatanooga : چاتانوگا

chateau : chateaux(، )pl.chateausکاخ دوره ملوک الطوايفى ،دژ،قلعه ،قصر ييلاقى

chatelain : )=castellan(بانوى حاکم قلعه ،کمربند زنجيرى زنانه

chatelaine : زنجيرکمربند که زنان کليدوساعت ومدادومانندانهابدان مى اويزند

chater party : بازرگانى : اجاره نامه يا قرارداد اجاره کشتى تجارى

chatoyance : سوسو زني

chatoyancy : سو سوزني

chatoyant : پرطاوسي

chatter : پچپچ کردن , ور زدن , وراجي کردن , ورور کردن

chatter box : ادم وراج ،ادم پرگو

chatterbox : ادم پرحرف و ياوه گو،ادم روده دراز

chattering : ورور

chattily : باخوش صحبتى ،باپرحرفى ،باوراجى

chattiness : بلبل زباني

chatty : خوش صحبت ،وراج ،پرحرف

chauffer : منقل

chauffeur : شوفر , راننده

chauldron : پيمانه زغال برابر 6921ليتر

chauvinist : ميهن پرست متعصب

chaw : لقمه جويده

chckloft : اطاق زير شيروانى

chcp : کامپيوتر : فرمانCHCP

chdir : کامپيوتر : فرمانCD

Che Guevara : چه گوارا

chean : ورزش : چرخش بدون خوابيدن تيغه اسکيت

cheap : ارزان , ممسک , بي قيمت , نامرغوب , نازل , کم ارزش , جنس پست , ارزان قيمت

cheap jack : دوره گرد

cheap shot : ورزش : خشونت عمدى

cheap shot artist : ورزش : بازيگر خشن بصورت عمد

cheapen : ناچيز شمردن , ارزان شدن

cheapjack : کاسب دوره گرد

cheaply : به ارزانى

cheapness : ارزاني

cheapskate : ادم ارزان خر

cheat : نيرنگ زدن , کلاه برداري کردن , خدعه کردن , ارغه , خدعه زدن , دغل کردن , دغل بازي کردن , تقلب کردن , جر زدن , گولزدن , مغبون کردن , فريب

cheat sheet : ورزش : کروکى زمين گلف

cheatable : فريفتگى

cheated : مغبون , بي کلاه

cheated (in a business) : قانون ـ فقه : مغبون

cheatee : شخص مغبون

cheater : متقلب , فريبکار , فريبده , جر زن

cheatery : حيله گرى

cheating : فريبکاري , فريب , کلاه برداري , گول زني , جرزني , تقلب

cheating does not prosper : دغلى بجايى نميرسد،تقلب نتيجه( خوبى ) نميدهد

chebulic myrobalan : هليله کابلى

chechmate : کيش و مات

check : چک , خد

check and drop structure : عمران : ابشار تنظيم سطح اب

check digits : کامپيوتر : ارقام تست

check field : ميدان مقابله اي

check flight : علوم هوايى : پروازى براى اشناشدن خدمه و يا ازمايش صلاحيت انها

check gate : عمران : دريچه تنظيم

check list : سياهه مقابله

check off list : علوم نظامى : برگ بازديد قسمتهاى يک ناو يا هواپيما

check plot : کامپيوتر : يک ترسيم قلمى که به طور خودکار توسط سيستم CAD قبل از ايجاد خروجى نهايى براى اصلاح و ويرايش تصويرى توليد شود

check sum : مجموع مقابله اي

check up : معاينه کردن

check book : کتابچه ثبت ارقام يامواد رسيدگى شده

check string : ريسمان درشکه که مسافربوسيله ان راننده رابه ايست کردن اگاهى

checkbook : دفترچه چک( بانک)

checker : شطرنجي کردن

checker brick : علوم مهندسى : اجر مشبک

checker chamber : علوم مهندسى : اطاقک مشبک

checkered : شترنجي , خانه خانه , پيچازي , خشت خشتي , شطرنجي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

گزاش کارآموزی شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان
جزوه گسسته قلی زاده
گزارش کارآموزی صنایع نساجی وکیل
گزارش کارآموزی كارخانه فولاد مازندارن شاخه ای از فولاد طبرستان
گزارش کارآموزی كنترل فرآیند آماری
گزارش کارآموزی شرکت قالب سازی
کارآموزی در شركت فرآورده های گوشتی آمل (كاله)
كارآموزی در صنایع برق داد خواه
کارآموزی تاریخچه فشرده ای از روند شكل گیری شهرک
کارآموزی بررسی و تنظیم تایمینگ موتور (زمان جرقه )
کارآموزی شركتهای بزرگ خودروسازی
کارآموزی شركت ایران خودرو
کارآموزی ضایعات انسانی و مادی فراوان حوادث ناشی از كار
کارآموزی تاریخچه صنعت برق
کارآموزی شرکت دانش هوشیار الكترونیک
کارآموزی باردهی ترانسفورماتور
كارآموزی در شركت ساتراپ صنعت بهار
دانلود نرم افزار محاسبه سود بیمه نامه عمر و تامین آتیه
پاورپوینت عمارت آصف