لغات مشابه
chid : سرزنش کردن ،گله کردن از،زوزه کشيدن

chidden : گله کردن از،صداکردن ،سرزنش کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: