لغات مشابه
claim of insurance : بازرگانى : ادعاى اخذ بيمه

claim under a guarantee : بازرگانى : مطالبه تحت ضمانتنامه

claimable : قابل مطالبه

claimant : مدعي , ادعا کار , مطالبه کننده

claimants : قانون ـ فقه : اصحاب دعوى

claimers : ورزش : اسبهاى هم قيمت

claiming race : ورزش : مسابقه اسبهاى هم قيمت

claims : مطالبات , دعاوي

claims handling : بازرگانى : رسيدگى به شکايات

clairaudience : روانشناسى : غيب شنوى

clairecelle : عمران : چسب بتونه

clairvoyant : نهان بين

claisen ester condensation : شيمى : تراکم کلايزنى استر

claisen flask : شيمى : بالن کلايزن

claisen rearrangement : شيمى : نوارايى کلايزنى

clam : گوشت صدف

clamant : دادزننده ،نيازمند برسيدگى( فورى)

clambake : پيک نيک ،اجتماعى درخارج

clamber : بادست وپا بالارفتن ،بسختى بالارفتن

clamminess : چسبانکى ،چسبندگى

clammy : بي حرارت , سرد ومرطوب

clamor : سروصدا , غريو کشيدن , مصرانه تقاضا کردن , بجوش وخروش آمدن , سروصدا راه انداختن

clamorous : خروشان , پرخروش , غوغائي , جيغ ودادکن

clamorously : با جيغ و داد،مصرانه

clamour : )=clamor(بانگ ،غوغا،سروصدا،غريو کشيدن ،مصرانه تقاضا کردن

clamp : گيره , سوزن بند , پشت بند زدن

clamp base vise : علوم مهندسى : گيره با فکهاى موازى

clamp coupling : علوم مهندسى : قيد و بست

clamp holder : شيمى : گيره بند

clamping (am) : معمارى : گيردارى

clamping chuck : علوم مهندسى : سه نظام بست دار

clamping circuit : الکترونيک : مدار محدودکننده

clamping device : علوم مهندسى : وسايل قيد و بست

clamping sleeve : علوم مهندسى : مفصل مهار کننده

clamshell : علوم هوايى : کاناپه خلبان که از جلو يا عقب لولا شده

clan : قبيله , طايفه

clandestine : غيرمشروع

clandestinely : بطور مخفى ،نهانى

clandestinity : خفا،خفيه

clang : صداي شيپور

clang association : روانشناسى : تداعى اوايى

clangor : )=clangour(جرنگ جرنگ ،طنين ناقوس ها

clangorous : درنگ درنگ کننده ،جلنگ جلنگ کننده

clangour : )=clangor(جرنگ جرنگ ،طنين ناقوس ها

clank : چکاچاک( صداى زنجير)،چکاچاک کردن

clannish : داراى تعصب قبيله اى ،پيوستگى ايلى

clannishly : مانند يک خانواده ياقبيله دراتحاد،متحدا

clannishness : هوادارى خانوادگى ،خانواده پرستى

clans : قبايل , عشاير , طوايف

clanship : دسته بندى قبيله اى ،پيوستگى بخانواده خود

clansman : عضو خانواده ،عضوقبيله يا طايفه

clap : کف زدن , صداي ناگهاني , دست زدن , صداي دست زدن

clapboard : قطعات چوب که به مصرف روکوبى ميرسد،توفال سقف

clapeyron clausius equation : شيمى : معادله کلازيوس - کلاپيرون

clapper : کف زننده

clapper bridge : معمارى : پل سنگى

clapperclaw : چنگ زدن ،پنجول زدن ،بدزبانى کردن

claptrap : سخنى که براى ستايش ديگران بگويند

claque : دسته اى که ( درنمايشگاه ) پول گرفته اند دست بزنند

clarence : درشکه چهارچرخه پوشيده

claret : نوعى شراب قرمز،رنگ قرمز مايل بارغوانى

claret coloured : لعل گون ،لعل فام ،سرخ

clarificant : شيمى : ماده تصفيه کننده

clarification : تبيين

clarified : صاف کرده ،پالوده ،ناب ،تصفيه شده

clarifier : واضح کننده

clarify : واضح کردن

clarinet : ( )=clarionet(مو ).قره نى ،کلارينت

clarinetist : قره نى زن

clarion : شيپور تيز

clarionet : قره نى

clarity : نظم وترتيب , تميزي , وضوح , روشني

Clark : کلارک

clark (standard) cell : الکترونيک : پيل استاندارد کلارک

clary : راويد

clash : بر خوردن , برهم زدن , به زد و خورد پرداختن , تصادم شديد کردن , تصادم , تضاد داشتن , درگير شدن , بهم خوردن

clashing : تصادم کننده ،برخوردکننده ،مخالف

clasp : سرچسب , جفت چپراست

clasp knife : چاقوى ضامن دار

clasper : پيچنده

class : رسته , سلک , طبقاتي , سنخ , صنف , طبقه , دانشپايه , کلاس

class a agent officer : علوم نظامى : افسر عامل پرداخت حقوق و جيره نقدى افسر عامل

class a amplifier : الکترونيک : فزون ساز درجه ا

class a pay reservation : علوم نظامى : کسورات مربوط به پس انداز حقوق کسورات قرضه حقوقى

class ab amplifier : الکترونيک : فزون ساز درجه ا ب

class b allotment : علوم نظامى : کسورات سهميه قرضه حقوقى کسورات سهام قرضه حقوقى

class b amplifier : الکترونيک : فزون ساز درجه ب

class b1 allotment : علوم نظامى : کسورات سهميه قرضه حقوقى سه ماهه

class barrier : روانشناسى : مانع طبقه اى

class c amplifier : الکترونيک : فزون ساز درجه سى

class conscious : داراى حساسيت وتعصب نسبت بطبقه اجتماعى خود

class culture : روانشناسى : فرهنگ طبقه اى

class d allotment : علوم نظامى : کسورات بيمه

class distinctions : قانون ـ فقه : اختلاف طبقاتى

class e allotment : علوم نظامى : کسورات اقساط ماهيانه

class f allotment : علوم نظامى : کسورات حق مسکن

class ii supplies : اماد طبقه2 ،جنگ افزار

class iii supplies : اماد طبقه( 3 بنزين و مواد روغنى وسوختى[علوم نظامى)

class inclusion : روانشناسى : درون گنجى طبقه اى

class interests : بازرگانى : منافع طبقاتى

class iv supplies : اماد طبقه4 ،(تدارکات و تجهيزات غير سازمانى)

class limits : روانشناسى : حدود طبقه

class n allotment : علوم نظامى : کسورات بيمه کارمندان غيرنظامى

class q allotment : علوم نظامى : کسورات حق مسکن درجه داران

class status : روانشناسى : پايگاه طبقه اى

class system : بازرگانى : نظام طبقاتى

class v supplies : اماد طبقه5 ،(مهمات و مين و مواد شيميايى)

class book : کتاب کلاسى

class common behaviors : روانشناسى : رفتارهاى نوعى طبقه

classes : صنوف

classic armes : قانون ـ فقه : سلاحهاى کلاسيک

classic war : قانون ـ فقه : جنگ کلاسيک

classical bononi defence : ورزش : دفاع بنونى کلاسيک

classical conditioning : روانشناسى : شرطى سازى کلاسيک

classical psychoanalysis : روانشناسى : روانکاوى کلاسيک

classical seat : ورزش : وضع بدنى سوارکار روى زين

classical system : الکترونيک : دستگاه کلاسيک

classical theory : بازرگانى : نظريه کلاسيک

classicalism : پيروى سبکهاوانشاهاوادبيات وصنايع باستانى

classicality : مطابقت با ادبيات وصنايع باستانى

classically : بسبک ( ادبيات ) باستانى

classicism : سبک باستانى( در ادبيات وهنر)،پيروى از سبک هاى يونان وروم

classicist : دانشمند ادبيات باستانى وپيرو سبک هاى باستانى( يونان وروم)

classicize : درزمره ادبيات باستانى( يونان وروم )در اوردن ،از سبک ادبى باستانى پيروى کردن

classifiable : قابل طبقه بندى

classification : طبقه بندي , دسته بندي , زينه بندي , رده بندي

classification of soil : عمران : طبقه بندى خاک

classificatory : مربوط به طبقه بندى

classified material : علوم نظامى : مدارک طبقه بندى شده

classifier : دسته کننده

classify : خانه خانه کردن , طبقه بندي کردن , دسته بندي کردن , رده بندي کردن , جور کردن , درجهبندي کردن

classis : رده ،دسته ،تقسيم برحسب طبقه

classless society : بازرگانى : جامعه بى طبقه

classmate : هم آموزگان , هماموز , همشاگردي , همدرس , همکلاس

classroom : اتاق درس , کلاس درس

classy : درجه يک

clastic : جدا شونده ،تقسيم شونده

clathrate : شيمى : اندرون گير

clathrate compounds : شيمى : ترکيبات اندرون گير

clatter : زغ زغ کردن

clatterer : ادم پرگوياپرچانه

clattering : زغ زغ

claudication : لنگى ،شلى)shali(

clause : ماده

claused bill og exchange : بازرگانى : بارنامه مشروط

clausius inequality : شيمى : نامساوى کلازيوس

clausius virial theorem : شيمى : قضيه ويريال کلازيوس

claustral : صومعه نشين

claustrophilia : روانشناسى : ميل به مکانهاى بسته

claustrophobic : تنگنا ترس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پلان آپارتمان 5 طبقه
پلان ساختمان 2 طبقه فلزی
پلان بیمارستان
دانلود مقاله اشتباهات مدیران منابع انسانی
دانلود مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی
دانلود مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی
دانلود مقاله پیرامون نقشه کشی صنعتی
دانلود مقاله بودجه و پروژه های عمرانی‎
دانلود مقاله مراحل حسابداری پیمانکاری
دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
دانلود مقاله ایجاد عادات مثبت در کودکان
دانلود مقاله نقش فناوری نانو در صنایع غذایی
دانلود مقاله آشنایی با گوگل آنالاتیک‎
طراحی سایت پلان
پژوهش مبدل های حرارتی
دانلود فایل لایه باز بنر روز درختکاری (PSD)
پاورپوینت ابزارهای سنجش ارزش افزایی
پاورپوینت ارزش گذاری به روش ارزش فعلی سود سهام(DDM)