لغات مشابه
classless society : بازرگانى : جامعه بى طبقه

classmate : هم آموزگان , هماموز , همشاگردي , همدرس , همکلاس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: