لغات مشابه
clastic : جدا شونده ،تقسيم شونده

clathrate : شيمى : اندرون گير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: