لغات مشابه
claustrophilia : روانشناسى : ميل به مکانهاى بسته

claustrophobic : تنگنا ترس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: