لغات مشابه
clavicle : (تش ).ترقوه ،چنبر

clavicorn : داراى شاخ يا شاخک هاى چماقى شکل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: