لغات مشابه
clay pit : معمارى : گود خاک رس

clay puddle : عمران : گل رس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: